Sztuczna inteligencja a prawo autorskie
Blog

Sztuczna inteligencja a prawo autorskie

Sztuczna inteligencja a prawo autorskie
Damian Sawicki
24 lipca 2023
5 min read

Generatywna sztuczna inteligencja to rodzaj sztucznej inteligencji, która jest zdolna do tworzenia nowych, oryginalnych treści, danych lub materiałów na podstawie analizy i wzorców nauczenia się z istniejących danych wejściowych. Przynajmniej takie wyjaśnienie przedstawia sam ChatGPT, który do tej grupy sztucznej inteligencji można zaliczyć.

Oparte o nią narzędzia to narzędzia innowacyjne cechujące się niewyobrażalnymi możliwościami, które zostały szeroko udostępnione do korzystania użytkownikom takim jak ja i Ty, również w wersji nieodpłatnej. W ostatnim czasie rośnie liczba i zakres możliwych zastosowań narzędzi AI, ale jedną z bardziej interesujących i pożądanych sfer ich wykorzystania pozostaje sfera kreatywna, rozszerzająca się na chęć prezentowania powstałych z ich pomocą dzieł szerszej publiczności.

Generatywna sztuczna inteligencja - prawo autorskie i wyzwania z tym związane

Czy wytwory sztucznej inteligencji, tj. dzieło stworzone z pomocą AI w ramach wykorzystania narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, można zrównać z dziełem autorstwa człowieka? Czy dzieło wygenerowane w ten sposób powinno podobnie podlegać ochronie prawnej z punktu widzenia praw autorskich? Może jednak ograniczony stopień udziału człowieka przy powstawaniu wytworów AI (brak dostatecznego albo jakiegokolwiek wkładu twórczego) powoduje, że w systemach prawa nie ma miejsca na ochronę prawami autorskimi dzieł stworzonych w ten sposób? A może dla objęcia ochroną krajowego prawa autorskiego dzieł generowanych za pomocą sztucznej inteligencji konieczne jest spełnienie minimalnego wymogu - np. wkładu działalności twórczej człowieka w ramach tworzonego dzieła w odpowiednim stosunku procentowym? Czy dopiero dochowanie takiego rodzaju warunku spowoduje możliwość posiadania praw autorskich do stworzonego przez sztuczną inteligencję w ten sposób dzieła, a brak jego spełnienia oznacza brak ochrony prawnoautorskiej?

Innymi słowy, kto jest autorem dzieła stworzonego przy pomocy sztucznej inteligencji - napisanego przez ChatGPT tekstu lub obrazu wygenerowanego przy pomocy Midjourney i czy w ogóle istnieje możliwość posiadania praw autorskich do wytworu stworzonego w ten sposób?

Te pytania mają kluczowe znaczenie dla codziennego użytkowania narzędzi wspieranych sztuczną inteligencją w praktycznie każdym celu, zwłaszcza jednak zmierzając do wykorzystania wytworu stworzonego przez sztuczną inteligencję w celach komercyjnych, np. w mediach społecznościowych.

Pojęcia istotne z punktu widzenia praw autorskich i sztucznej inteligencji

Zdjęcie dodane przez Ravi Kant: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/typografia-szkola-rozmyty-badania-5929346/

"Utwór" w rozumieniu prawa autorskiego to podstawowe pojęcie w ochronie praw autorskich i w kontekście AI

Kluczem do rozumienia prawa autorskiego jest poznanie podstawowych pojęć, jakimi posługuje się ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia - czyli "utwór". Dlatego mówiąc o prawach autorskich należy skoncentrować się właśnie na pojęciu utworu. Jeśli dany wytwór (dzieło) nie spełnia kryteriów przewidzianych dla utworu, to w takim przypadku nie mamy do czynienia z utworem i nie będą miały do niego zastosowania przepisy dotyczące praw autorskich.

Art. 1 ustawy zawiera jeszcze kilka istotnych przepisów, które powinny być pomocne w zrozumieniu praw autorskich, a w szczególności pojęcia utworu. Wskazane w ustawie przykładowe wyliczenie utworów obejmuje utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

2) plastyczne;

3) fotograficzne;

4) lutnicze;

5) wzornictwa przemysłowego;

6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

7) muzyczne i słowno-muzyczne;

8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

9) audiowizualne (w tym filmowe).

Ponadto ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną, a ochrona przysługuje twórcy utworu niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Definicja utworu to odrębne i szerokie zagadnienie. Jednak konstruuje się ją na podstawie wskazanych w art. 1 ustawy kryteriów oraz przykładowego wyliczenia rodzajów utworów.

Utwór zależny to odrębny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej

Kolejne istotne pojęcie, które zostało zdefiniowane przez prawo autorskie i ma znaczenie w kontekście wytworów sztucznej inteligencji, to utwór zależny. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla do utworu pierwotnego (jest samodzielnym, odrębnym utworem). Przy czym za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.

Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego.

Dwa rodzaje praw autorskich do utworów w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Prawa autorskie dzielą się na dwa rodzaje - każdy o odmiennym charakterze:

Niemajątkowe (osobiste) prawa autorskie

Nazywane są przez ustawę osobistymi prawami autorskimi. Prawa te mają charakter niemajątkowy - nie dotyczą sfery/aspektu majątkowego - natomiast chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, obejmując m.in. prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Zdjęcie dodane przez Moose Photos: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/bitcoin-na-tekstyliach-1036644/

Majątkowe prawa autorskie

Prawa autorskie majątkowe polegają na tym, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Ponadto prawa te - inaczej niż prawa autorskie osobiste - są zbywalne (na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z utworu, zwanej "licencją") i ograniczone w czasie. W praktyce w przypadku zbycia majątkowych praw autorskich na podstawie wyżej wymienionych umów, twórca (autor) utworów najczęściej reguluje w nich też kwestie dotyczące sposobu wykonywania (albo niewykonywania) swoich osobistych praw autorskich, o których była mowa powyżej. Takie rozwiązanie wynika z niezbywalności praw osobistych - choć nie można ich zbyć (przenieść) na nabywcę majątkowych praw autorskich, to strony mogą uzgodnić w jaki sposób autor będzie wykonywał prawa niemajątkowe, aby nabywca praw majątkowych mógł eksploatować utwór w sposób zadowalający obie strony i zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.

Prawa autorskie a dzieło stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Czy dzieło stworzone przez sztuczną inteligencję lub z jej wykorzystaniem podlega ochronie prawnoautorskiej? Pytanie to jest o tyle ważne, że jeśli użytkownik niewłaściwie skorzysta z treści tworzonych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, będzie mogło dojść do naruszenia prawa autorskiego.

Dzieło stworzone przez AI nie może być utworem

Na obecną chwilę raczej zgodnie przyjmuje się, że dzieła stworzonego przez AI nie można uznać za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, ponieważ prawem autorskim chronione są utwory stworzone przez człowieka.

Przykładowo więc, jeśli na skutek sformułowania promptu wydającego polecenie napisania artykułu publicystycznego na dany temat powstanie artykuł, który zasadniczo będzie spełniał kryteria zawarte w definicji utworu, to ponieważ artykuł ten zostanie wygenerowany przez AI, takie dzieło sztucznej inteligencji będzie wyłączone z zakresu ochrony prawem autorskim. Z tej przyczyny nie będą go też dotyczyły ograniczenia i wymagania dotyczące np. prawa cytatu.

Dzieło stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji może być utworem

W sytuacji gdy dana osoba we własnym procesie twórczym skorzysta z pomocy AI w ograniczonym zakresie - np. wykorzysta jedynie w pewnym stopniu treści generowane przez opisywane narzędzia, właściwym wydaje się przyjąć, że w przypadku odpowiednio dużego wkładu ludzkiego w stosunku do wykorzystania wytworów AI, ochrona prawnoautorska powinna zostać przyznana tej osobie jako autorowi (przyznanie majątkowych i osobistych praw autorskich do takiego utworu), jeżeli całościowo rezultat jej twórczości będzie nosił cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego.

Zdjęcie dodane przez cottonbro studio: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/kobieta-technologia-wirtualna-rzeczywistosc-zestaw-naglowny-vr-8721322/

Narzędzia AI i prawnoautorskie pułapki czyhające na ich użytkowników

Mimo takiego rodzaju konstrukcji przepisów na użytkowników narzędzi AI nadal czyhają pułapki, np.:

- skoro w przypadku dzieła stworzonego przez AI nie powstanie utwór, to również użytkownik nie będzie autorem treści generowanych przez narzędzie AI. W zasadzie treści te stają się częścią domeny publicznej;

- sztuczna inteligencja może naruszyć cudze prawa autorskie – w swoim procesie „twórczym” może wykorzystać lub przerobić należący do kogoś utwór i w ten sposób doprowadzić do powstania utworu zależnego lub do naruszenia majątkowych, jak również osobistych praw autorskich. Generatywna sztuczna inteligencja korzysta z danych wyjściowych, które mogą podlegać ochronie prawnoautorskiej, jeśli dane te są utworami. Dlatego osoby używające takich narzędzi powinny być tego świadome i w miarę możliwości weryfikować rezultaty pracy wspieranej przez AI;

- pomimo podobieństw rozwiązań prawnych wielu krajów oraz zawartych umów międzynarodowych mających zbliżać i regulować wzajemne relacje prawne różnych państw, ocena ochrony prawnoautorskiej dokonywana w świetle przepisów polskich nie oznacza, że przepisy w innych krajach są w tej sferze takie same i w ten sam sposób interpretowane. Dlatego szczególnej ostrożności wymaga ocena sytuacji, w której występują elementy zagraniczne - zwłaszcza naruszenia praw autorskich mogą w tym kontekście powodować powstanie skomplikowanego stanu prawnego wymagającego rozstrzygnięcia którego kraju przepisy należałoby w tym przypadku zastosować.

{{widget2}}

Podsumowanie

Zgodnie z polskimi przepisami ochronie z punktu widzenia prawa autorskiego podlegają utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obecnie zdaje się przeważać pogląd zgodnie z którym utwór może być wyłącznie wytworem działalności człowieka. W takiej sytuacji za utwór w ogóle nie można uznać dzieła stworzonego przez AI. Wydaje się jednak, że ochrona prawnoautorska może dotyczyć dzieła stworzonego z ograniczonym wsparciem sztucznej inteligencji i odpowiednio dużym wkładem ludzkim, jeśli taki wytwór będzie całościowo nosił cechy utworu. Rozstrzygnięcie tych kwestii, choć zdecydowanie posiada wymiar praktyczny, gdyż wykorzystanie narzędzi AI dzieje się tu i teraz, pozostaje obecnie w sferze teoretycznych rozważań. Wątpliwości wokół zagadnienia mogłyby pomóc rozwiać wyroki sądów, a najlepiej stworzenie przejrzystych regulacji prawnych przez ustawodawcę.

Jeśli oprócz czytania lubisz też słuchać i chcesz jeszcze bardziej zgłębić tematykę narzędzi AI z punktu widzenia compliance, zapraszamy Cię do sprawdzenia podcastu prowadzonego Damian Sawickiego z SPG Legal z Łukaszem Gągałą z SPG Accounting - biura rachunkowego powiązanego z kancelarią:

Źle podpisana umowa online może być nieważna

Ryzykujesz czy wolisz mieć pewność? Skontaktuj się z nami i sprawdź jak poprawnie podpisywać umowy online

Nie wiesz jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów?

Nasi specjaliści są gotowi, żeby: 1. przygotować procedurę wewnętrzną obsługi zgłoszeń; 2. wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów 3. przeprowadzić szkolenie 4. pełnić funkcję osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń

Nie wiesz jak napisać umowę NDA, która zabezpieczy interesy Twojej firmy?

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i przekonaj się:)

Nie wiesz jak dostosować się do DSA?

skontaktuj się z naszymi specjalistami. Powiemy Ci co zrobić, żeby być zgodnym z DSA.

Wiemy, że nie masz czasu ani ochoty zajmować się likwidacją spółki

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i sprawdź jak bezpiecznie i szybko zlikwidować spółkę zoo.

Nie wiesz jak dobrze udzielić licencji albo przenieść prawa autorskie?

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia. Pomożemy Ci przygotować albo wynegocjować korzystną umowę licencyjną albo umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie.

Chcesz zarejestrować znak towarowy z dofinansowaniem SME Fund?

skontaktuj się nami! Nasz rzecznik patentowy odpowie na Twoje pytania, wyjaśni w jaki sposób skorzystać z dofinansowania oraz przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracji znaku towarowego.

chcesz reklamować alkohol w Internecie ale nie wiesz jak?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, m.in. - jeżeli jesteś agencją digital i chcesz reklamować markę alkoholową w SoMe - jesteś e-commerce i nie wiesz jak prezentować alkohol w swojej ofercie - jesteś marketplace i nie wiesz jak wprowadzać merchantów alkoholowych do portalu i jak prezentować ich ofertę

chcesz wiedzieć więcej o odpowiedzialności członka zarządu?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak możesz się zabezpieczyć

Potrzebujesz wsparcia przy checkboxach w swoim sklepie internetowym?

dla nas to piece of cake :) skontaktuj się nami!

Potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu na Twoją stronę internetową?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy nasze najlepsze doświadczenie i stworzymy regulamin dopasowany do twoich potrzeb oraz specyfiki strony.

Potrzebujesz term sheet i nie wiesz jak się do tego zabrać?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy naszej najlepsze doświadczenie transkacyjne, żeby przygotować term sheet, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb i do Twojej transakcji.

Planujesz ekspansję Twojego biznesu do Polski i potrzebujesz zaufanego partnera?

Skorzystaj z naszego doświadczenia we wprowadzaniu zagranicznych za Polski rynek. Zyskaj sprawdzonego i doświadczonego partnera w rozwoju Twojego biznesu w Polsce

Potrzebujesz wsparcia w umową przeniesienia praw autorskich?

Skontaktuj się z nami jeżeli: - masz już umowę, ale nie wiesz czy zabezpiecza ona Twoje interesy; - chcesz zbyć / nabyć prawa autorskie ale nie masz umowy;

SHADOW IT dotyczy Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami i odzyskaj kontrolę nad tym, w jaki sposób Twoi pracownicy korzystają z narzędzi AI.

potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu SaaS?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy wsparcie.

Zastanawiasz się, czy narzędzia AI, z których korzystasz w firmie są bezpieczne?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania albo zaproponujemy szkolenie z bezpieczeństwa korzystania z AI

Nie wiesz jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z przepisami?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z nowymi wymogami

Zastanawiasz się jak legalnie wykorzystać treści stworzone z pomocą AI?

Nie tylko doradzamy w kwestiach prawnych związanych z AI, ale sami korzystamy z narzędzi wykorzystującej sztuczną inteligencję w codziennej działalności kancelarii. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami.

Nie wiesz jak prawidłowo informować klientów o obniżkach cen?

Przebrnięcie przez wytyczne UOKiK dot. informowania o obniżkach cen to nie lada wyczyn. Nawet dla nas, prawników. Oszczędź swój czas i miej pewność, że działasz zgodnie z przepisami. Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Skonsultuj się z ekspertem

Mierzysz się z zagadnieniem, o którym piszemy w tym artykule? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Udostępnij ten post

Zobacz także

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Dlaczego powinieneś przeczytać regulamin narzędzia AI z którego korzystasz? Jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa Twojego, Twojej firmy albo Twoich pracowników? Ten artykuł odpowiada na te pytania.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
7 sierpnia 2023
Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Jeżeli tworzysz lub posiadasz aplikację w modelu SaaS i zastanawiasz się co powinien zawierać Twój regulamin, ten artykuł jest dla Ciebie.
Aleksandra Rojek
Aleksandra Rojek
01.09.2023
Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Z artykułu dowiesz się czym jest SHADOW IT i jakie ryzyka dla Twojej firmy z tego wynikają.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
05 września 2023

Let's work together

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.