Co to jest TERM SHEET i dlaczego warto go podpisać?
Blog

Co to jest TERM SHEET i dlaczego warto go podpisać?

Co to jest TERM SHEET i dlaczego warto go podpisać?
Damian Sawicki
04.10.2023
5 min read

Co to jest TERM SHEET? 

Term sheet to dokument, który jest używany zarówno w inwestycjach VC na etapie przed zawarciem umowy inwestycyjnej, jak i w transakcjach M&A. Zawiera kluczowe ustalenia między inwestorem a właścicielami przedsiębiorstwa, które są przedmiotem planowanej inwestycji lub transakcji.

Term sheet to również pierwszy dokument, który określa podstawowe cele i warunki na jakich ma zostać zawarta umowa inwestycyjna lub transakcja, takie jak wartość inwestycji, uprawnienia inwestora w firmie, prawa i obowiązki stron, wyłączności negocjacji itp. Term sheet jest podstawą do dalszych negocjacji, a jednocześnie już na początkowym etapie rozmów pozwala na ustalenie priorytetów inwestorów czy zasad ponoszenia kosztów związanych z transakcją

Term sheet to dokument, który chroni interesy obu stron i minimalizuje ryzyko sporów w przyszłości. Dokument ten ułatwia również przygotowanie umowy inwestycyjnej lub transakcji, ponieważ zawiera kluczowe ustalenia między stronami.  

TERM SHEET, list intencyjny (LOI) I niewiążąca oferta (NBO) - czym się różnią?  

W procesie inwestycyjnym lub transakcji M&A, często spotykamy się z pojęciami takimi jak term sheet, list intencyjny (LOI) i niewiążąca oferta (NBO). Choć te dokumenty różnią się między sobą, to ich istota i charakter prawny jest taki sam. 

- Term sheet i LOI są w zasadzie pojęciami zamiennymi. Oba dokumenty zawierają kluczowe ustalenia między stronami o zakresie inwestycji czy transakcji. Dokumenty te są podstawą do dalszych negocjacji i pozwala na uniknięcie nieporozumień między stronami. 

- Niewiążąca oferta (NBO) różni się od term sheet i LOI tym, że NBO jest jednostronnym oświadczeniem podmiotu, który składa NBO. Jednakże, jeśli adresat NBO przyjmie jego treść, to stosunek jaki zachodzi między stronami jest taki sam jak między stronami term sheet albo LOI. NBO zawiera kluczowe ustalenia stron transakcji, takie jak cena, warunki płatności, itp. NBO stanowi podstawę do dalszych negocjacji i zawarcia umowy. 

Czy TERM SHEET jest wiążący?

Nie istnieją przepisy prawa, które regulują ściśle tego, co powinien zawierać term sheet, jak również tego, czy ma on charaketr wiążący. W tym zakresie decyduje swoboda stron podpisujących term sheet i sposób, w jaki uregulują swoje prawa i obowiązki.

Standardem rynkowym jest to, że główne postanowienia term sheetu, tj. dotyczące warunków brzegowych transakcji, kamieni milowych itp. są wyrazem intencji stron i nie mają charakteru wiążącego. Zazwyczaj strony nadają wiążący charakter inny postanowieniom, które mają zabezpieczyć ich interesy, tj. postanowieniom dotyczącym poufności, ewentualnych kar umownych czy wyłączności.

Dlaczego warto podpisać TERM SHEET? 

Gdy zaczynasz rozmawiać o inwestycji lub zbyciu czy nabyciu firmy, zanim wkroczysz na ścieżkę formalnych umów, warto zastanowić się nad podpisaniem term sheetu, w którym porozumiesz się z drugą stroną transakcji co do brzegowych warunków transakcji. Dlaczego warto podpisać term sheet?:

1. Kwestia zaufania: 

Pierwszym powodem jest budowanie zaufania pomiędzy stronami. Term sheet stanowi rodzaj porozumienia wstępnego, które pozwala zrozumieć intencje i oczekiwania każdej ze stron. Daje to początkową pewność co do warunków transakcji, pozwala przeprowadzić dalszy proces w dobrej wierze.

2. Szczegółowa analiza: 

Podpisanie term sheet pozwala również na bardziej szczegółową analizę warunków i potencjalnych ryzyk. Dzięki temu możesz uniknąć nieporozumień i konfliktów na etapie, gdy jeszcze obie strony nie zainwestowały zbyt dużo czasu ani środków w proces transakcji.

3. Ramy negocjacji: 

Term sheet to także narzędzie, które pomaga ustalić ramy negocjacji. Pozwala zrozumieć, na jakim etapie jesteście i co jest do uzgodnienia. Dzięki temu oszczędzacie czas i energię na bardziej istotnych kwestiach. 

4. Chroni przed zawiłościami: 

Ostatecznie term sheet działa jak swoisty filtr. Chroni przed zawiłościami formalnych umów, a jednocześnie pozostawia pewne pole do manewru w negocjacjach. To świetne narzędzie na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego lub transakcji sprzedaży firmy. 

Podsumowując, podpisanie term sheet to krok, który może Ci zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy w dłuższym procesie inwestycji lub sprzedaży firmy. 

Kiedy podpisuje się TERM SHEET?   

Podpisanie term sheet zależy od rodzaju transakcji, w której bierze się udział.

W przypadku inwestycji VC, term sheet jest zwykle podpisywany na początku procesu inwestycyjnego, po tym jak inwestor wyraził zainteresowanie inwestycją w firmę. Dokument ten jest podstawą do dalszych negocjacji i pozwala na uniknięcie nieporozumień między stronami. Dzięki temu założycielom firmy i inwestorom łatwiej jest jasno określić warunki, na których będą współpracować. 

W przypadku transakcji M&A, term sheet jest zwykle podpisywany na etapie due diligence, czyli badania przedtransakcyjnego albo bezpośrednio przed jego przeprowadzeniem.

Co powinien zawierać TERM SHEET?  

Term sheet w transakcjach M&A

W przypadku podpisywania term sheet w transakcji M&A z inwestorem, który wchodzi do firmy, klauzule powinny skupiać się na ustaleniu warunków wejścia inwestora do firmy.

W term sheet powinny zostać uregulowane kwestie dot. celu transakcji, jej stron oraz formy, a także planowanego harmonogramu transakcji.

Kluczowe klauzule term sheet to: 

- Cena:

Term sheet powinien określać cenę, jaką inwestor jest gotów zapłacić za przejęcie całości albo części firmy, a także sposób ustalania ceny. Warto również określić, czy cena jest stała, czy może ulec zmianie w zależności od określonych warunków. 

- Warunki płatności:

Dokument powinien zawierać informacje na temat warunków płatności, w tym terminów płatności, sposobu płatności, a także informacje na temat zabezpieczeń płatności. Warto również określić, czy inwestor będzie miał możliwość dokonania płatności w ratach.   

- Warunki zamknięcia transakcji:

Term sheet powinien określać warunki, które muszą zostać spełnione przed zamknięciem transakcji, w tym warunki prawne, finansowe i biznesowe. Warto również określić, czy transakcja jest uzależniona od uzyskania określonych zgód i pozwoleń. 

- Ograniczenia konkurencji:

Dokument powinien zawierać klauzule dotyczące ograniczeń konkurencji, które będą obowiązywać po wejściu inwestora do firmy. Warto określić, jakie działania są zabronione, jak długo obowiązują ograniczenia konkurencji oraz jakie są ewentualne kary za ich naruszenie. 

- Klauzule dotyczące poufności:

Term sheet powinien zawierać klauzule, które zobowiązują strony porozumienia do zachowania poufności informacji dotyczących transakcji. Warto określić, jakie informacje są objęte klauzulą poufności oraz jak długo obowiązuje ta klauzula. 

- Kwestie dotyczące wyłączności:   

Elementem, który bardzo często jest regulowany w term sheet transakcji M&A jest kwestia wyłączności. Zazwyczaj zaangażowanie inwestora w proces transakcji wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów zatrudnienia zewnętrznych doradców, którzy np. przeprowadzą badanie due diligence. W związku z tym bardzo często inwestor zastrzega sobie w treści term sheet wyłączności negocjacji na określony czas. W ramach takiego postanowienia, potencjalny sprzedający zobowiązuje się, że w okresie wyłączności będzie prowadził rozmowy i umożliwi np. badanie przedmiotowej spółki wyłącznie jednemu inwestorowi, a podmioty trzecie potencjalnie zainteresowane transakcją będą mogły uzyskać jakiekolwiek informacje dot. spółki dopiero po wygaśnięciu okresu wyłączności.

{{widget9}}

Term sheet w transakcjach inwestycyjnych

W przypadku podpisywania term sheet z potencjalnym inwestorem, który chce zainwestować swoje środki i dołączyć do grona wspólników, najczęstsze klauzule  to:

- Wysokość inwestycji:

W term sheet powinny znaleźć się postanowienia dotyczące wysokości inwestycji, jaką inwestor jest gotów wnieść do spółki oraz określenie liczby udziałów w kapitale zakładowym spółki, jaką inwestor obejmie w zamian za wniesione środki.

- Kluczowe warunki transakcji:

Istotne z punktu widzenia weryfikacji porozumienia founderów oraz inwestora co do dalszej współpracy jest określenie na ogólnym poziomie brzegowych warunków inwestycji, które zostaną doprecyzowane na dalszym etapie inwestycji, tj. w treści umowy inwestycyjnej oraz w treści umowy spółki.

Zazwyczaj określenie warunków polega na wskazaniu kluczowych mechanizmów zabezpieczających interesy inwestorów, takich jak:

 • prawo pierwszeństwa (priority right)
 • klauzula antyrozwodnieniowa (anti-dilution)
 • preferencja likwidacyjna (liquidation preference)
 • lock up
 • prawo przyłączenia (tag along)
 • prawo pociągnięcia (drag along)
 • wyłączność operacyjna founderów
 • zakaz konkurencji

  Dodatkowo w term sheet często określane są główne zasady dotyczące ładu korporacyjnego spółki, np.:

 • skład i zasady funcjonowania organów spółki
 • lista spraw zastrzeżonych dla wspólników spółki (reserved matters)
 • wynagrodzenie członków zarządu
 • prawa własności intelektualnej (IP)
 • raportowanie i sprawozdawczość

- Warunki zawieszające inwestycji:

Term sheet często określa warunki zawieszające, które muszą zostać spełnione aby inwestor zainwestował środki w spółkę. Takimi warunkami mogą być np.

 • akceptowalny dla inwestora wynik due diligence
 • podpisanie przez founderów oświadczeń i zapewnień (reps & warranties)
 • uzyskanie wymaganej zgody podmiotu trzeciego (np. komitetu inwestycyjnego albo innego dysponenta w przypadku inwestycji realizowanych ze środków publicznych)
 • ustalenie treści umowy inwestycyjnej lub umowy spółki

- Klauzule dotyczące poufności:

Term sheet powinien zawierać klauzule dotyczące poufności, które zobowiązują strony do zachowania poufności informacji dotyczących transakcji. Istotne jest prawidłowe skonstruowanie tych postanowień, tak, aby były one realnym zabezpieczeniem i do tego egzekwowalnym.

TERM SHEET wzór  

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą szukającym inwestora czy właścicielem firmy rozważającym fuzję lub przejęcie (M&A), warto wiedzieć czym jest term sheet, jaki jest jego charakter prawny i co warto w nim zawrzeć.

Teraz, gdy jesteś lepiej przygotowany do tego typu negocjacji, chcielibyśmy Cię zaprosić do skontaktowania się z naszą kancelarią prawną. Nasz zespół specjalistów jest gotów pomóc Ci w każdym etapie procesu inwestycji lub transakcji M&A. Skorzystaj z naszego doświadczenia, aby osiągnąć sukces w biznesie. 

Już niebawem darmowy wzór term sheet bezie dostępny za darmo w naszym sklepie.

Źle podpisana umowa online może być nieważna

Ryzykujesz czy wolisz mieć pewność? Skontaktuj się z nami i sprawdź jak poprawnie podpisywać umowy online

Nie wiesz jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów?

Nasi specjaliści są gotowi, żeby: 1. przygotować procedurę wewnętrzną obsługi zgłoszeń; 2. wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów 3. przeprowadzić szkolenie 4. pełnić funkcję osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń

Nie wiesz jak napisać umowę NDA, która zabezpieczy interesy Twojej firmy?

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i przekonaj się:)

Nie wiesz jak dostosować się do DSA?

skontaktuj się z naszymi specjalistami. Powiemy Ci co zrobić, żeby być zgodnym z DSA.

Wiemy, że nie masz czasu ani ochoty zajmować się likwidacją spółki

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i sprawdź jak bezpiecznie i szybko zlikwidować spółkę zoo.

Nie wiesz jak dobrze udzielić licencji albo przenieść prawa autorskie?

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia. Pomożemy Ci przygotować albo wynegocjować korzystną umowę licencyjną albo umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie.

Chcesz zarejestrować znak towarowy z dofinansowaniem SME Fund?

skontaktuj się nami! Nasz rzecznik patentowy odpowie na Twoje pytania, wyjaśni w jaki sposób skorzystać z dofinansowania oraz przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracji znaku towarowego.

chcesz reklamować alkohol w Internecie ale nie wiesz jak?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, m.in. - jeżeli jesteś agencją digital i chcesz reklamować markę alkoholową w SoMe - jesteś e-commerce i nie wiesz jak prezentować alkohol w swojej ofercie - jesteś marketplace i nie wiesz jak wprowadzać merchantów alkoholowych do portalu i jak prezentować ich ofertę

chcesz wiedzieć więcej o odpowiedzialności członka zarządu?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak możesz się zabezpieczyć

Potrzebujesz wsparcia przy checkboxach w swoim sklepie internetowym?

dla nas to piece of cake :) skontaktuj się nami!

Potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu na Twoją stronę internetową?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy nasze najlepsze doświadczenie i stworzymy regulamin dopasowany do twoich potrzeb oraz specyfiki strony.

Potrzebujesz term sheet i nie wiesz jak się do tego zabrać?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy naszej najlepsze doświadczenie transkacyjne, żeby przygotować term sheet, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb i do Twojej transakcji.

Planujesz ekspansję Twojego biznesu do Polski i potrzebujesz zaufanego partnera?

Skorzystaj z naszego doświadczenia we wprowadzaniu zagranicznych za Polski rynek. Zyskaj sprawdzonego i doświadczonego partnera w rozwoju Twojego biznesu w Polsce

Potrzebujesz wsparcia w umową przeniesienia praw autorskich?

Skontaktuj się z nami jeżeli: - masz już umowę, ale nie wiesz czy zabezpiecza ona Twoje interesy; - chcesz zbyć / nabyć prawa autorskie ale nie masz umowy;

SHADOW IT dotyczy Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami i odzyskaj kontrolę nad tym, w jaki sposób Twoi pracownicy korzystają z narzędzi AI.

potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu SaaS?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy wsparcie.

Zastanawiasz się, czy narzędzia AI, z których korzystasz w firmie są bezpieczne?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania albo zaproponujemy szkolenie z bezpieczeństwa korzystania z AI

Nie wiesz jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z przepisami?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z nowymi wymogami

Zastanawiasz się jak legalnie wykorzystać treści stworzone z pomocą AI?

Nie tylko doradzamy w kwestiach prawnych związanych z AI, ale sami korzystamy z narzędzi wykorzystującej sztuczną inteligencję w codziennej działalności kancelarii. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami.

Nie wiesz jak prawidłowo informować klientów o obniżkach cen?

Przebrnięcie przez wytyczne UOKiK dot. informowania o obniżkach cen to nie lada wyczyn. Nawet dla nas, prawników. Oszczędź swój czas i miej pewność, że działasz zgodnie z przepisami. Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Skonsultuj się z ekspertem

Mierzysz się z zagadnieniem, o którym piszemy w tym artykule? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Udostępnij ten post

Zobacz także

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Dlaczego powinieneś przeczytać regulamin narzędzia AI z którego korzystasz? Jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa Twojego, Twojej firmy albo Twoich pracowników? Ten artykuł odpowiada na te pytania.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
7 sierpnia 2023
Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Jeżeli tworzysz lub posiadasz aplikację w modelu SaaS i zastanawiasz się co powinien zawierać Twój regulamin, ten artykuł jest dla Ciebie.
Aleksandra Rojek
Aleksandra Rojek
01.09.2023
Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Z artykułu dowiesz się czym jest SHADOW IT i jakie ryzyka dla Twojej firmy z tego wynikają.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
05 września 2023

Let's work together

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.