Zakaz konkurencji – na co zwrócić uwagę?
Blog

Zakaz konkurencji – na co zwrócić uwagę?

Zakaz konkurencji – na co zwrócić uwagę?
Aleksandra Rojek
24.05.2024
5 min read

Ochrona interesów firmy jest jednym z kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Współczesne przedsiębiorstwa, aby utrzymać swoją pozycję na rynku, często muszą mierzyć się z wyzwaniami związanymi z konkurencją oraz zapewnieniem poufności kluczowych informacji.

Jednym z narzędzi, które pomagają w ochronie tych interesów, jest klauzula konkurencyjna. Zakaz konkurencji, choć stanowi skuteczny środek zabezpieczający przedsiębiorstwo przed nieuczciwymi praktykami ze strony pracowników i współpracowników, budzi również wiele kontrowersji i wątpliwości prawnych.

W niniejszym artykule omówimy, na co należy zwrócić uwagę przy konstruowaniu i wdrażaniu umowy o zakazie konkurencji. Przeanalizujemy najczęstsze błędy, które mogą prowadzić do jego nieważności oraz przedstawimy praktyczne wskazówki, które pomogą zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa. Zapraszamy do lektury!

Czym jest zakaz konkurencji?

Zakaz konkurencji to zobowiązanie, zazwyczaj pracownika (współpracownika), do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy (zleceniodawcy), ograniczenia działalności konkurencyjnej lub niepodejmowania zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego u podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

Umowa o zakazie konkurencji może obowiązywać zarówno w czasie trwania stosunku pracy (lub współpracy), jak i po ustaniu stosunku pracy (lub cywilnoprawnego).

Regulacje dotyczące tej klauzuli w polskim prawie znajdziemy zasadniczo w Kodeksie pracy, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie cywilnym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku stosunku pracy należy obligatoryjnie stosować przepisy Kodeksu pracy, natomiast w odniesieniu do stosunków cywilnoprawnych zastosowanie znajduje zasada swobody umów wynikająca z Kodeksu cywilnego. Kodeks spółek handlowych dotyczy zakazu dotyczącego wspólników spółek osobowych, członków zarządu i likwidatorów.

Jakie znaczenie ma zakaz konkurencji dla ochrony interesów firmy?

Umowa o zakazie konkurencji jest istotnym narzędziem prawnym, które pomaga firmom chronić swoje kluczowe interesy poprzez:

 • Ochronę informacji poufnych. Umowa o zakazie konkurencji zabezpieczy firmę przed wyciekiem szczególnie ważnych informacji poufnych, takich jak strategie biznesowe, dane klientów, technologie, czy know-how, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkodę.
 • Zapobieganie nieuczciwej konkurencji. Klauzula o zakazie konkurencji zapobiega sytuacjom, w których pracownicy i współpracownicy mogliby założyć działalność konkurencyjną lub dołączyć do firm konkurencyjnych, podejmując się działalności konkurencyjnej, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte w poprzedniej firmie.
 • Zapewnienie stabilności kadry zarządzającej i kluczowych pracowników. Wprowadzenie klauzuli konkurencyjnej zakazującej podejmowania działalności konkurencyjnej może przyczynić się do większej lojalności pracowników i współpracowników, zwłaszcza tych kluczowych dla funkcjonowania firmy.
 • Zwiększenie wartości firmy. Dla potencjalnych inwestorów czy partnerów biznesowych, dobrze skonstruowany zakaz konkurencji w umowie jest sygnałem, że firma poważnie traktuje ochronę swoich interesów i działa w sposób zapobiegający ewentualnym stratom związanym z nieuczciwą konkurencją.
 • Ochronę inwestycji w rozwój pracowników. Przedsiębiorstwa często inwestują znaczne środki w szkolenie i rozwój swojego zespołu, natomiast umowa o zakazie konkurencji pomaga chronić te inwestycje, zapobiegając sytuacjom, w których członek zespołu po zdobyciu cennej wiedzy i umiejętności przechodzi do konkurencji, podejmując się działalności konkurencyjnej i przynosząc tym samym korzyści innemu przedsiębiorcy.
 • Długoterminowe planowanie strategiczne. Zakaz konkurencji w umowie umożliwia firmie bardziej efektywne planowanie strategiczne, wiedząc, że kluczowi pracownicy lub współpracownicy nie będą mogli szybko zaszkodzić jej interesom po zakończeniu współpracy.
 • Zdobycie zaufania i reputacji. Prawidłowo skonstruowany zakaz konkurencji w umowie buduje zaufanie wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu biznesowym, jednocześnie pokazując, że firma dba o swoje interesy i jest świadoma ryzyka związanego z konkurencją.

Umowa o zakazie konkurencji to moim zdaniem jeden z podstawowych dokumentów, który powinna wykorzystywać każda firma. Nie tylko w relacjach z pracownikami, ale tez z podwykonawcami czy partnerami. Niestety większość dokumentów, z którymi się spotykamy w Sawicki Legal to wzory ściągnięte z Internetu, które realnie nie zabezpieczają firmy. ~ Damian Sawicki, radca prawny

Jakie są kluczowe elementy umowy o zakazie konkurencji?

Sporządzając klauzulę konkurencyjną należy pamiętać o zawarciu w niej istotnych elementów takich jak:

 • Przedmiot zakazu, czyli rodzaj działalności objętej zakazem, który powinien być jak najbardziej szczegółowy, aby uniknąć ewentualnych nieścisłości. Może się on sprowadzać do rodzaju działalności, której nie można prowadzić, typów produktów, których nie można oferować, określeniu firm lub sektorów, w których nie można podjąć zatrudnienia, czy współpracy.
 • Czas jego obowiązywania – w trakcie trwania stosunku pracy (współpracy) lub przez określony czas po ustaniu stosunku pracy (współpracy), jednak okres ten powinien być rozsądny i proporcjonalny do potrzeb ochrony interesów firmy.
 • Miejsce jego obowiązywania, czyli terytorium, na którym firma prowadzi swoją działalność i ma interesy gospodarcze, np. obszar geograficzny, terytorium miasta, województwa, kraju.
 • Ewentualne odszkodowanie za przestrzeganie zakazu po zakończeniu stosunku (obligatoryjne w odniesieniu do zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, fakultatywne przy stosunkach cywilnoprawnych, z wyjątkiem umowy agencyjnej).
 • Sankcje za naruszenie zakazu, np. obowiązek zapłaty kary umownej, prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 • Wymóg zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w odniesieniu do zakazu konkurencji wynikającego ze stosunku pracy.

Jakie są warunki ważności umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy?

Umowa o zakazie konkurencji powinna uwzględniać zasady proporcjonalności i adekwatności w kontekście uzasadnionych interesów pracodawcy i wolności gospodarczej pracownika.

Kodeks pracy przewiduje, że zakaz konkurencji dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej, niezależnie czy dotyczy zakazu w trakcie trwania stosunku pracy, czy po zakończeniu stosunku pracy.

Kodeks pracy w odniesieniu do klauzuli konkurencyjnej trwającej po ustaniu stosunku pracy przewiduje również obowiązek odpłatności tego zakazu oraz minimalną wysokość odszkodowania należnego byłemu pracownikowi – nie niższego niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Co więcej, w klauzuli konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy należy wskazać okresu trwania tego obowiązku, co oznacza, że nie może być on bezterminowy.

Jeżeli przy zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, były pracodawca nie będzie wywiązywał się z obowiązku wypłaty odszkodowania, automatycznie przestanie obowiązywać zakaz konkurencji.

Automatyzm ten ma również zastosowanie w przypadku ustania przyczyn uzasadniających wprowadzenie zakazu. Co istotne, w przypadku ustania tych przyczyn, pracownik uprawniony jest do wykonywania działalności, która była objęta zakazem konkurencji, ale pracodawca nie zostaje zwolniony z obowiązku wypłacania odszkodowania i zobowiązany jest uiszczać je w dalszym ciągu.  

Jakie są warunki ważności umowy o zakazie konkurencji przy stosunkach cywilnoprawnych?

Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują wymogu zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności dla tej klauzuli, w konsekwencji może ona być zawarta w każdej formie, nawet ustnej (wyjątkiem jest zakaz konkurencji wynikający z umowy agencyjnej po ustaniu współpracy, który wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności). Jednakże z uwagi na kwestie dowodowe, rekomendujemy zawieranie umów o zakazie konkurencji w formie pisemnej lub co najmniej dokumentowej.

W stosunkach cywilnoprawnych podmioty uczestniczące w obrocie układają stosunki prawne według swego uznania, byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego (zasada swobody umów).

Obecnie w orzecznictwie dominuje pogląd, zgodnie z którym wprowadzenie w umowie cywilnoprawnej postanowień o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku prawnego bez ekwiwalentu, mimo braku symetrii, mieści się w granicach swobody kontraktowej i nie narusza właściwości tego stosunku prawnego.

Sam brak ekwiwalentności świadczeń i nierówność sytuacji prawnej stron w ramach tego rodzaju dodatkowych klauzul umownych nie oznacza, że naruszone zostają dyrektywy zasady swobody umów, a umowa w tej części jest nieważna.

Dopiero umowa obiektywnie niekorzystna dla jednej strony może być uznana za czynność prawną sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, jeżeli do jej ukształtowania doszło w sposób wyraźnie krzywdzący, pod presją faktycznej przewagi kontrahenta.

Jakie są najczęstsze błędy przy konstruowaniu umowy o zakazie konkurencji?

Najczęstsze błędy to: nadmiernie restrykcyjne postanowienia, nieograniczony w czasie zakaz konkurencji, nieprecyzyjne określenie zakresu przedmiotowego zakazu, niedostosowanie klauzuli do zmian w prawie, niedostosowanie klauzuli do specyfiki firmy, brak odpowiedniego wynagrodzenia za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy (każdorazowo w przypadku stosunku pracy, w przypadku stosunku cywilnoprawnego – w zależności od okoliczności), brak spełnienia wymogu formy pisemnej zakazu konkurencji (w przypadku stosunku pracy).

Jakie są skutki naruszenia zakazu konkurencji w przypadku stosunku cywilnoprawnego?

W umowach cywilnoprawnych zakaz konkurencji najczęściej jest obarczony karą umowną.

W umowie mogą znaleźć się stosowne postanowienia uprawniające do żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych, mimo zastrzeżonej kary umownej. W razie braku takiego postanowienia, nie można będzie dochodzić kwoty przewyższającej zastrzeżoną karę umowną, nawet jeżeli poniesiona szkoda będzie od niej wyższa.

W razie braku zastrzeżenia kary umownej, można żądać naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych, chyba że co innego wynika z umowy.

Za złamanie zakazu konkurencji często stosowane są uprawnienia do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Jakie są skutki naruszenia zakazu konkurencji w przypadku stosunku pracy?

W umowach o pracę nie jest możliwe zastrzeganie kar umownych za naruszenie zakazu konkurencji w trakcie obowiązywania stosunku pracy. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Odpowiedzialność ta zasadniczo jest ograniczona do 3 krotności ich wynagrodzenia w chwili wyrządzenia szkody, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej pracownika. W takim przypadku pracownik odpowiada bez ograniczenia.

Za naruszenie zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy możliwa jest również odpowiedzialność porządkowa oraz prawdo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika z uwagi na naruszenie obowiązku pracownika do dbania o dobro zakładu pracy.

Sytuacja przedstawia się odmiennie jeśli chodzi o zakaz konkurencji po zakończeniu stosunku pracy, ponieważ w takim przypadku zastrzeżenie kary umownej jest dopuszczalne.

Co więcej, były pracownik jest zobowiązany do zwrotu całej sumy otrzymanego odszkodowania i ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego (jeżeli nie zostało to umownie wyłączone), zatem będzie zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości, niezależnie od stopnia winy, chyba że co innego wynika z umowy.

Praktyczne wskazówki przy wdrażaniu zakazu konkurencji

Wprowadzenie klauzuli konkurencyjnej w firmie to proces wymagający przemyślanej strategii i staranności, aby klauzula była skuteczna i zgodna z prawem. Oto kilka kroków, które warto podjąć, aby skutecznie wdrożyć zakaz konkurencji w umowie:

 • Analiza potrzeb i ryzyk związanych z konkurencją - zidentyfikuj kluczowe obszary wymagające ochrony, dotyczące np. szczególnie ważnych informacji, tajemnic handlowych, baz klientów czy know-how, których ujawnienie mogłoby narazić Ciebie na szkodę.
 • Precyzyjne określenie zakresu przedmiotowego, czasowego i terytorialnego zakazu.
 • Konsultacja z prawnikiem, który pomoże w prawidłowym sformułowaniu klauzuli, jej dostosowaniu do specyfiki działalności firmy oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Regularna weryfikacja i aktualizacja - rynek i przepisy prawne mogą się zmieniać, dlatego warto regularnie weryfikować i aktualizować klauzule.
 • Komunikacja z zespołem, który powinien być świadomy, dlaczego wprowadza się takie klauzule, jakie są obowiązki z nimi związane i jakie mogą być konsekwencje ich naruszenia. Transparentność w tym zakresie buduje zaufanie i lojalność wobec firmy.

{{widget22}}

Podsumowanie

Dobrze skonstruowana klauzula konkurencyjna daje firmie pewność, że jej interesy są chronione, a jednocześnie minimalizuje ryzyko sporów sądowych i potencjalnych roszczeń ze strony pracowników, czy współpracowników. W efekcie, przyczynia się do stabilności i bezpieczeństwa operacyjnego przedsiębiorstwa, umożliwiając skoncentrowanie się na długoterminowym rozwoju i strategii.

Skuteczne i zgodne z prawem skonstruowanie klauzuli konkurencyjnej wymaga staranności i dogłębnej znajomości przepisów. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Doświadczeni prawnicy mogą zapewnić, że klauzula będzie precyzyjna, adekwatna i zgodna z obowiązującymi regulacjami, co znacząco zwiększa jej skuteczność i minimalizuje ryzyko prawne.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje interesy są właściwie chronione, zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy w przygotowaniu i wdrożeniu odpowiednich postanowień, które zabezpieczą przyszłość Twojego przedsiębiorstwa.

Chcesz wiedzieć więcej o holdingu?

Skontaktuj się z nami! Opowiemy CI na przykładach, w jaki sposób wygląda tworzenie holdingu i na co zwracaliśmy uwagę, projektując i tworząc holdingi dla naszych wspolników.

Chcesz zabezpieczyć się przed przejmowaniem Twoich specjalistów przez klientów albo konkurencję?

Gwarantuję, że nasi specjaliści zapewnią Ci skuteczną ochronę. Skontaktuj się z nami!

Chcesz wiedzieć jak wdrożyć ustawę o sygnalistach w Twojej firmie?

umów się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania.

Masz pytania dotyczące prokury?

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w doradztwie korporacyjnym. Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie.

Potrzebujesz napisać ale sprawdzić umowę o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji to jeden z podstawowych dokumentów, z których powinna korzystać każda firma w relacjach z partnerami, pracownikami czy podwykonawcami. Skontaktuj się z nami. Stworzymy umowę o zakazie konkurencji, która realnie zabezpieczy Twoje interesy.

Potrzebujesz wsparcia w rejestracji znaku towarowego?

Skontaktuj się z nami. Nasza rzeczniczka patentowa przeprowadzą Cię przez cały proces rejestracji szybko i bezpiecznie. Uzyskaj ochronę swojego znaku w Polsce, w UE albo na świecie.

Źle podpisana umowa online może być nieważna

Ryzykujesz czy wolisz mieć pewność? Skontaktuj się z nami i sprawdź jak poprawnie podpisywać umowy online

Nie wiesz jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów?

Nasi specjaliści są gotowi, żeby: 1. przygotować procedurę wewnętrzną obsługi zgłoszeń; 2. wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów 3. przeprowadzić szkolenie 4. pełnić funkcję osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń

Nie wiesz jak napisać umowę NDA, która zabezpieczy interesy Twojej firmy?

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i przekonaj się:)

Nie wiesz jak dostosować się do DSA?

skontaktuj się z naszymi specjalistami. Powiemy Ci co zrobić, żeby być zgodnym z DSA.

Wiemy, że nie masz czasu ani ochoty zajmować się likwidacją spółki

Dlatego zajmiemy się tym za Ciebie. Skontaktuj się z nami i sprawdź jak bezpiecznie i szybko zlikwidować spółkę zoo.

Nie wiesz jak dobrze udzielić licencji albo przenieść prawa autorskie?

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia. Pomożemy Ci przygotować albo wynegocjować korzystną umowę licencyjną albo umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie.

Chcesz zarejestrować znak towarowy z dofinansowaniem SME Fund?

skontaktuj się nami! Nasz rzecznik patentowy odpowie na Twoje pytania, wyjaśni w jaki sposób skorzystać z dofinansowania oraz przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracji znaku towarowego.

chcesz reklamować alkohol w Internecie ale nie wiesz jak?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, m.in. - jeżeli jesteś agencją digital i chcesz reklamować markę alkoholową w SoMe - jesteś e-commerce i nie wiesz jak prezentować alkohol w swojej ofercie - jesteś marketplace i nie wiesz jak wprowadzać merchantów alkoholowych do portalu i jak prezentować ich ofertę

chcesz wiedzieć więcej o odpowiedzialności członka zarządu?

skontaktuj się nami! odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak możesz się zabezpieczyć

Potrzebujesz wsparcia przy checkboxach w swoim sklepie internetowym?

dla nas to piece of cake :) skontaktuj się nami!

Potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu na Twoją stronę internetową?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy nasze najlepsze doświadczenie i stworzymy regulamin dopasowany do twoich potrzeb oraz specyfiki strony.

Potrzebujesz term sheet i nie wiesz jak się do tego zabrać?

Stać Cię na profesjonalne wsparcie naszych prawników. Wykorzystamy naszej najlepsze doświadczenie transkacyjne, żeby przygotować term sheet, który będzie dopasowany do Twoich potrzeb i do Twojej transakcji.

Planujesz ekspansję Twojego biznesu do Polski i potrzebujesz zaufanego partnera?

Skorzystaj z naszego doświadczenia we wprowadzaniu zagranicznych za Polski rynek. Zyskaj sprawdzonego i doświadczonego partnera w rozwoju Twojego biznesu w Polsce

Potrzebujesz wsparcia w umową przeniesienia praw autorskich?

Skontaktuj się z nami jeżeli: - masz już umowę, ale nie wiesz czy zabezpiecza ona Twoje interesy; - chcesz zbyć / nabyć prawa autorskie ale nie masz umowy;

SHADOW IT dotyczy Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami i odzyskaj kontrolę nad tym, w jaki sposób Twoi pracownicy korzystają z narzędzi AI.

potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu regulaminu SaaS?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy wsparcie.

Zastanawiasz się, czy narzędzia AI, z których korzystasz w firmie są bezpieczne?

Skontaktuj się z nami. odpowiemy na Twoje pytania albo zaproponujemy szkolenie z bezpieczeństwa korzystania z AI

Nie wiesz jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z przepisami?

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania, doradzimy jak reklamować wyroby medyczne zgodnie z nowymi wymogami

Zastanawiasz się jak legalnie wykorzystać treści stworzone z pomocą AI?

Nie tylko doradzamy w kwestiach prawnych związanych z AI, ale sami korzystamy z narzędzi wykorzystującej sztuczną inteligencję w codziennej działalności kancelarii. Chętnie podzielimy się swoimi doświadczeniami.

Nie wiesz jak prawidłowo informować klientów o obniżkach cen?

Przebrnięcie przez wytyczne UOKiK dot. informowania o obniżkach cen to nie lada wyczyn. Nawet dla nas, prawników. Oszczędź swój czas i miej pewność, że działasz zgodnie z przepisami. Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Skonsultuj się z ekspertem

Mierzysz się z zagadnieniem, o którym piszemy w tym artykule? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną! Umówienie spotkania zajmie Ci mniej niż 2 minuty! Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Udostępnij ten post

Zobacz także

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Regulaminy korzystania z narzędzi AI - po co je czytać?

Dlaczego powinieneś przeczytać regulamin narzędzia AI z którego korzystasz? Jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa Twojego, Twojej firmy albo Twoich pracowników? Ten artykuł odpowiada na te pytania.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
7 sierpnia 2023
Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Co powinien zawierać regulamin SaaS (Software as a Service)? 15 niezbędnych elementów

Jeżeli tworzysz lub posiadasz aplikację w modelu SaaS i zastanawiasz się co powinien zawierać Twój regulamin, ten artykuł jest dla Ciebie.
Aleksandra Rojek
Aleksandra Rojek
01.09.2023
Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Shadow IT – związane z nim ryzyka i jak się przed nimi chronić

Z artykułu dowiesz się czym jest SHADOW IT i jakie ryzyka dla Twojej firmy z tego wynikają.
Marcin Lisowski
Marcin Lisowski
05 września 2023

Let's work together

Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.